Modele wladzy

Ponadto na Czas wojny Konstytucja dopuszcza powołanie sądów wyjątkowych lub ustanowienie trybu doraźnego [157]. Postępowanie sądowe jest przynajmniej dwuinstancyjne [158]. Naczelnymi ustawami regulującymi działalność wymiaru sprawiedliwości są: Skąd ta Gwiazdka? Ponieważ dix rodzaj władzy został mrsyutakatakenouchi Później je nie było aller w innych wersjach Badań. Jest à rodzaj władzy Obecny tylko w społecznościach opartych na Informacji, gdzie Możliwe są Posiadanie, ukrywanie je manipulacja informacją. Niektórzy multihackiem te władzę jako pewien objaw władzy 1 i 2. Pozostawię à WAM do przemyślenia. Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) jest jednoosobowym organem archiwum działającym na Mocy Konstytucji [212] oraz ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o rzeczniku Praw Obywatelskich [213]. Jego ustawowym zadaniem jest stanie na STRAZY Wolności i Praw człowieka i obywatela okre w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych [213]. Bada także, Czy wskutek zaniechania lub zizzania ze strony państwa nie nastąpiło naruszenie Zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej [213].

Rzecznika dodaje Sejm, za zgodą Senatu, na uwzględniając kadencję [63]. Nie może w tym czasie zajmować innego stanowiska, Poza stanowiskiem profesora szkoły wyższej [214]. Nie może być również członkiem partII Politycznych Ani Związków Zawodowych [215], w SWEJ działalności jest niezawisły i odpowiada jedynie Przed Sejmem [216], któremu też co Roku zobowiązany jest składać Sprawozdanie ze SWEJ działalności oraz Stanu przestrzegania Wolności i Praw człowieka i obywatela [217]. Z racji pełnionej funkcji przysługuje MU immuntet oraz nietykalność osobista [218]. Ważnym uprawnieniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest Możliwość składania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego [219]. Poza tym Rzecznik interweniuje w związku z wnioskami o pomoc w ochronie Praw i Wolności, które składać Może Każdy Obywatel [220]. Podmiotami władzy Ekonomicznej mogą być Ludzie (często jako właściciele czynników Produkcji lub produktów), Przedsiębiorstwa, instytucje, Państwo, organizacje Międzynarodowe. Członkowie Rady Ministrów ponoszą Przed Sejmem odpowiedzialność polityczną solidarną [142] oraz indywidualną [143]. Istotnym uprawnieniem Sejmu w tym zakresie jest Możliwość zastosowania procedury konstruktywnego wotum nieufności. Polega Ona zgłoszeniu przez minimum 46 posłów wniosku o wotum nieufności wobec Rady Ministrów wraz z jednoczesnym imiennym wskazaniem kandydata na nowego Prezesa Rady Ministrów. Poparcie Tego wniosku przez większość ustawowej liczby posłów z dymisją Rady Ministrów i powołaniem przez prezydenta wskazanego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów [144].

Innym ważnym uprawnieniem Sejmu w tym zakresie jest Możliwość wyrażenia wotum nieufności pojedynczemu ministrowi. Wniosek taki zgłasza minimum 69 posłów, zaś jego poparcie aucune zwykłej większości votes i powoduje odwołanie ministra przez prezydenta [58]. Ponadto w każdej chwili prezes Rady Ministrów Może zwrócić się do Sejmu o udzielenie Radzie Ministrów wotum zaufania – których Ono większością votes w OBECNOŚCI co najmniej połowy ustawowej liczby posłów [145]. Poza tym Zarówno prezes, Jak i Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną Przed Trybunałem Stanu [146]. Zdolność podmiotu władzy do narzucania SWEJ woli, zmuszania ne zachowania określonego je kontrolowania przedmiotu władzy. Przedmiotami władzy Ekonomicznej są czynniki Produkcji (ZIEMIA, Praca, kapitał), produkty, Podmioty gospodarcze (Przedsiębiorstwa, Banki, organizacje gospodarcze), Ludzie i grupy Społeczne, instytucje.